Scream even when your lips are bonded and you will be heard

Idea of this post came to me long time ago when I first watched this video clip I included here. I was speechless for a moment and hardly could talk. It was very impressive, video director is just a genius. Showing actual world and all situation just in 4 minutes, that’s really wow. So here it is, inspired by one of my very favorite music videos.

And in postscript I’d like to say – people, please be kind to each other. We are all humans after all. Avoid violence in all its manifestations, don’t let others force you make wrong decisions. It can sound like a common phrases, but I’m sure they are not just an empty words. Let’s not just talk about peace but BE and ACT peace giphy1

Song used in video is a Armenian folk song written by Komitas. I found lyrics, but unfortunately couldn’t find translation. If say in common song is about Crane (Kroonk or Groong) which man asked to bring news from his country, that he lived and missed a lot.

Կռո’ւնկ, ուստի՞ կուգաս, ծառա եմ ձայնիդ,
Կռո’ւնկ, մեր աշխարհեն խապրիկ մը չունի՞ս,
Մի’ վազեր, երամիդ շուտով կըհասնիս,
Կռո’ւնկ, մեր աշխարհեն խապրիկ մը չունի՞ս:

Թողել եմ ու եկել մըլքերս ու այգիս,
Քանի որ ա՜խ կանեմ, կը քաղվի հոգիս,
Կռո’ւնկ, պահ մի կացիր, ձայնիկդ ի հոգիս,
Կռո’ւնկ, մեր աշխարհեն խապրիկ մը չունի՞ս:

Աշունն է մոտեցել, գնալու ես թետպիր,
Երամ ես ժողովել հազարներ ու բյուր,
Ինձ պատասխան չտվիր, ելար գնացիր,
Կռո’ւնկ, մեր աշխարհեն գնա’, հեռացի’ր:

scream-even-when-your-lips-are-bonded-and-you-will-be-heardscream-even-when-your-lips-are-bonded-and-you-will-be-heard-2scream-even-when-your-lips-are-bonded-and-you-will-be-heard-3

Credits:

  • Mesh head – CATWA Head Daniel Bento V 1.07 (updated) – by Catwa Clip
  • Mesh body – [SIGNATURE] Gianni V 3.1 – by Raph Dirval
  • Skin applier – NIVARO/ Nero/ Lion Tone 04 – by ReishiProphet
  • Sewed lips applier – Mad’ Sewn Lips – by Eve Kazan
  • Eyes – CATWA Realistic Mesh Eyes – by Catwa Clip
  • Mesh suit – [Deadwool] Peak suit (wool)/ Black – by Masa Plympton
  • Mesh mask – Naberius/ Chainbound Anubis Mask (@ ROMP) – by Kamayari
  • Poses – Voir All You Can Pose/ Hero Poses – by Su Voir
Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.